Nhảy tới nội dung
· 3 phút để đọc

Tích hợp Bard AI vào ứng dụng Java

Bard AI là một mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển bởi Google AI. Nó được đào tạo trên một tập dữ liệu khổng lồ gồm văn bản và mã, và có thể tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau và trả lời câu hỏi của bạn một cách đầy đủ thông tin. Bard AI là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Nó có thể được sử dụng để giúp mọi người học hỏi, tạo ra nội dung và giải quyết vấn đề. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tích hợp Bard AI vào ứng dụng Java.

Thư viện Google Bard Client

Để thuận tiện và đơn giản, mình đã xây dựng thư viện đơn giản cho phép gửi gợi ý (prompt) đến Bard và nhận về câu trả lời. Cách này được mình tham khảo từ Python SDK/API for reverse engineered Google Bard

Sử dụng Maven:

  • Bước 1. Thêm Jitpack repository vào file pom.xml
<repositories>
<repository>
<id>jitpack.io</id>
<url>https://jitpack.io</url>
</repository>
</repositories>
  • Bước 2. Tiến hành thêm thư viện
<dependency>
<groupId>com.github.ndanhkhoi</groupId>
<artifactId>GoogleBardClient</artifactId>
<version>v2023.12.15</version>
</dependency>

Sử dụng Gradle:

  • Bước 1. Thêm Jitpack repository vào file build.gradle
repositories {
maven { url 'https://jitpack.io' }
}
  • Bước 2. Add the dependency
dependencies {
implementation 'com.github.ndanhkhoi:GoogleBardClient:v2023.12.15'
}

How to use

Để sử dụng thư viện, bạn chỉ cần khởi tạo đối tượng GoogleBardClient và gọi hàm chat đã được xây dựng sẵn. Hãy xem ví dụ sau:

public class BardClientApp {

public static void main(String[] args) {
String secure1psid = "Your __Secure-1PSID Cookie";
String secure1psidts = "Your __Secure-1PSIDTS Cookie";
GoogleBardClient client = GoogleBardClientProvider.newInstance(secure1psid, secure1psidts);
Result result = client.chat("Hello");
if (result != null) {
System.out.println(result.getContent());
result.getImages().forEach(e -> System.out.println("Image link: " + e));
}
}

}

How to get Cookies

Mình sử dụng 2 cookie value để xác thực khi gọi vào bard API. Để lấy giá trị các cookie, chúng ta cần:

  • Đăng nhập vào https://bard.google.com/
  • F12 để mở developer tool, chọn tab Application -> Cookies
  • Tìm 2 cookie __Secure-1PSID__Secure-1PSIDTS
  • Copy giá trị của chúng và thay vào đoạn code của mình bên trên

How to reset conversation

Nếu bạn muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện mới, sử dụng hàm resetConversation()

public class BardClientApp {

// your code

public void exampleForResetConversation() {
client.resetConversation();
}

}

Github

Nếu cảm thấy bài viết này hữu ích, hãy ủng hộ mình bằng cách để lại một "star" trên GitHub. Sự đóng góp và hỗ trợ của các bạn là động lực để mình thực hiện những thứ hay ho hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều https://github.com/ndanhkhoi/GoogleBardClient